GDPR på NKC

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

 

– Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare

– Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats

– Vilka sidor som besöks på webbplatsen

– Hur lång tid besöket tar

– Vilken webbläsare som används

 

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på info@nkc-eu.com

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

 

NKC Personuppgiftspolicy

NKC Manufacturing Sweden AB har antagit följande personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig för anställdas personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara anställda. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande anställda oavsett anställningsform, liksom inhyrd arbetskraft. Särskilda hanteringsmallar och riktlinjer kan också förekomma.

Utöver denna personuppgiftspolicy kan nationella lagar och förordningar i länder där NKC Manufacturing Sweden AB bedriver verksamhet kräva att behandlingen av anställdas personuppgifter sker på annat sätt än det som anges här. I sådana fall förväntas dotterbolag och enheter agera i enlighet med de bestämmelser som gäller för deras verksamheter utöver denna personuppgiftspolicy. Tvingande lagar och förordningar på platser där NKC Manufacturing Sweden AB bedriver verksamhet måste alltid följas och har företräde vid konflikt eller avvikelse från denna personuppgiftspolicy.

 1. Personuppgifter om anställda som NKC Manufacturing Sweden AB behandlar
  NKC Manufacturing Sweden AB kan komma att behandla följande personuppgifter om de anställda. Personuppgifterna kan samlas in vid rekryteringsprocessen, vid påbörjande av anställning och löpande under anställningen vid NKC Manufacturing Sweden AB.

Grundläggande personuppgifter: Namn, födelsedata/personnummer, kön, arbetstelefonnummer, adress arbetsplats, hemadress, andra privata kontaktuppgifter, anställningsnummer, bank- och kontouppgifter, organisatorisk tillhörighet/enhet, anställningsdatum, tid då anställning avslutades, chefsroll, sysselsättningsgrad, hemmaland, anställningstid i år, arbetare/tjänsteman samt där så erfordras andra grundläggande personuppgifter.

Vid inhyrning: Arbetsgivare, tid då bemanningspersonal anlitades, tid då NKC Manufacturing Sweden ABs kontrakt avslutades, avtalstyp.

För utförande av arbete och arbetsplanering: Chef, chefens chef, befattningsbenämning, avdelning, land, produktlinje, region, plats, utbildning/kompetens, utbildningsnivå, arbetsprestation.

Personalhantering och andra HR specifika personuppgifter: Veckoarbetstid, daglig arbetstid, landorganisation, kontaktinformation närmast anhöriga, kostnadsställe, befattningsvärdering, grupp av anställda, månadslön, löneutveckling, lönegrad, kompetensinformation, bonusprogram, hälsoinformation, rehabilitering, frånvaro, chef, inplacering i organisatorisk nivå, resultatenhet, andra identifikationsnummer personalavdelning och där så är nödvändigt andra relevanta data för personalhantering och HR-specifika personuppgifter.

Kommunikation: Personuppgifter som krävs för att ge anställda tillgång till NKC Manufacturing Sweden ABs datasystem och nätverk, bl.a. internetadress, arbets-epost, IP-adresser och användarnamn för inloggning, orderhantering och support, men även andra typer av personuppgifter som loggas vid utnyttjande av datasystem och nätverk.

 1. Ändamålen med behandlingen av anställdas personuppgifter
  NKC Manufacturing Sweden AB kan komma att samla in och behandla anställdas personuppgifter för bl.a. följande ändamål. Förteckningen är inte uttömmande men avser att ge en bild över NKC Manufacturing Sweden ABs behov av att behandla anställdas personuppgifter.
 • administration och hantering av anställningen vid NKC Manufacturing Sweden AB, upprätthållande av personalregister
 • intern arbetsledning, planering och hantering av arbetsstyrkan, behov av och tillgång till olika resurser, projektbemanning och resursallokering
 • rekrytering, kompetensutveckling, karriärplanering och utveckling, utvärdering och uppföljning av arbetsprestationer
 • hantering av förmåner, löneutbetalning, ersättningar, skatter och försäkring
 • hantering av affärsresor, reseförsäkring, utstationering och andra affärsresor
 • förse anställda med tillgång till bolagsinterna informationssystem och andra resurser, understödja säker, trygg och effektiv användning av interna informationskanaler som e-post och andra internet- eller telefonibaserade tjänster, säkerställa att affärskritisk information och NKC Manufacturing Sweden ABs övriga tillgångar är säkra och skyddade
 • finansiell planering, rapportering, upprättande av budget och analys
 • hälsa och arbetsmiljö
 • följa upp tillämpning av interna policys och andra bestämmelser, skydda NKC Manufacturing Sweden ABs egendom, såväl fysiska som immateriella rättigheter, förebygga bedrägerier och andra olagliga aktiviteter
 • hantera arbetsrelaterade tvister och klagomål, t.ex. ersättningskrav, agera i enlighet med andra tillämpliga rättsliga förpliktelser som NKC Manufacturing Sweden AB kan ha genom arbetstagarens anställning vid NKC Manufacturing Sweden AB

 

 1. Den rättsliga grunden för behandlingen
  Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av anställningsavtalet. Den rättsliga grunden utgörs även av att NKC Manufacturing Sweden AB till följd av lag, kollektivavtal eller andra bestämmelser är förpliktat att behandla personuppgifter på visst sätt, t.ex. i förhållande till Skatteverket eller försäkringsbolag eller registrering av arbetstid med mera. Den rättsliga grunden kan även utgöras av att NKC Manufacturing Sweden AB efter en intresseavvägning har rätt att utföra behandlingen. Därutöver kan NKC Manufacturing Sweden AB komma att behandla personuppgifter med stöd av den anställdes särskilda samtycke.

Om behandlingen krävs för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse kan den anställde inte motsätta sig behandlingen. Om behandlingen sker efter en intresseavvägning prövas en invändning mot behandlingen i det enskilda fallet.

 1. Hur skyddas anställdas personuppgifter och vilka har tillgång till dem
  NKC Manufacturing Sweden AB tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Endast personer inom NKC Manufacturing Sweden AB som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifterna i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem.

NKC Manufacturing Sweden AB kan lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden, andra bolag inom koncernen eller tredje part som beskrivs nedan i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 • Till mottagare inom koncernen för att möjliggöra global hantering av personuppgifter för ovan nämnda ändamål.
 • Till personuppgiftsbiträden. NKC Manufacturing Sweden AB kan anlita personuppgiftsbiträden för affärssyften som en del av sin normala verksamhet, som till exempel att lägga ut hantering av anställdas löner eller IT-drift på extern leverantör. I sådana fall kommer NKC Manufacturing Sweden AB att kräva att sådan personuppgiftsansvarig använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda anställdas personuppgifter och för att behandlingen av anställdas personuppgifter endast sker i enlighet med NKC Manufacturing Sweden ABs instruktioner.
 • Till myndigheter om NKC Manufacturing Sweden AB har en förpliktelse att göra så eller om NKC Manufacturing Sweden AB behöver skydda sina eller tredje parts rättigheter.
 • Till tredje part i samband med försäljning eller annan överföring av del av NKC Manufacturing Sweden ABs verksamhet.
 • Till tredje part i samband med nödfall där hälsa och säkerhet för anställd eller annan person är i fara.
 • Till tredje part för att tillvarata NKC Manufacturing Sweden ABs rättigheter, t.ex. i samband med arbetsrättslig tvist.
 • Till myndighet och/eller arbetsgivarorganisation för lönestatistik.

Vissa mottagare av anställdas personuppgifter kan befinna sig eller ha verksamheter i ett annat land än där den anställdes arbetsställe är beläget. Dataskyddslagstiftningen kan se annorlunda ut i sådana länder. NKC Manufacturing Sweden AB kommer att säkerställa att en adekvat skyddsnivå upprätthålls för behandlingen av personuppgifter i varje överföring av personuppgifter.

 1. Lagrings- och gallringstider för personuppgifter
  NKC Manufacturing Sweden AB kommer att behandla och lagra anställdas personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som uppgifterna insamlats för.

Vissa personuppgifter kommer att raderas i samband med att anställningen avslutas. Andra personuppgifter kommer att lagras under en längre tid eftersom det finns en rättslig förpliktelse för NKC Manufacturing Sweden AB att behålla personuppgifterna, t.ex. för att upprätta ett arbetsgivarintyg eller för att styrka att korrekta skatteavdrag gjorts alternativt att NKC Manufacturing Sweden AB behöver uppgifterna för att tillvarata sina rättigheter. Efterhand som möjligheterna att rikta krav mot NKC Manufacturing Sweden AB löper ut (preskription) kommer uppgifterna att gallras ut. NKC Manufacturing Sweden AB kan även ha behov av att spara personuppgifter som hänger samman med särskilda projekt och kan därför behöva sparas under tiden som projekten pågår.

Vissa personuppgifter kan komma att sparas under en längre tid, t.ex. sparas uppgift om anställningstid till dess anställd uppnått pensionsålder enligt anställningsskyddslagen. Underlag för inbetalningar till pensionsförsäkringar kan sparas så länge den anställde är i livet.

 1. Den anställdes rättigheter
  Den anställde har bl.a. rätt att få tillgång till sina personuppgifter, kräva rättelse av personuppgifter, motsätta sig behandling av personuppgifter, kräva att behandling av personuppgifter begränsas eller kräva radering av sina personuppgifter som behandlas av NKC Manufacturing Sweden AB i enlighet med de rättigheter som följer av lagstiftning om dataskydd. Dessa rättigheter kan begränsas av andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen eller om ett sådant krav skulle vara olämpligt i ett enskilt fall, t.ex. beroende på en pågående utredning om olämpligt agerande.

Den anställde har rätt att återkalla samtycke som lämnats för viss behandling av personuppgifter.

Den anställde kan ha rätt att överföra sina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Det gäller personuppgifter som NKC Manufacturing Sweden AB behandlar med stöd av samtycke från den anställde eller för att fullgöra ett avtal med den anställde. Uppgifterna ska ha tillhandahållits NKC Manufacturing Sweden AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om en anställd har frågor om eller vill hävda någon sådan rätt ska IT-ansvarig eller HR kontaktas.

Anställda kan få mer information om hanteringen av personuppgifter genom HR, IT-ansvarig eller närmaste chef.

Anställda har rätt att vända sig till Datainspektionen med klagomål avseende behandlingen av deras personuppgifter.

 

 1. Ändringar av personuppgiftspolicyn
  NKC Manufacturing Sweden AB kan komma att göra ändringar av denna personuppgiftspolicy. Överst på förstasidan framgår när ändringar i personuppgiftspolicyn senast gjordes. Om mera ingripande förändringar sker kommer de anställda att informeras särskilt.

 

 1. Kontaktuppgifter
  NKC Manufacturing Sweden AB, org. nr. 556800-9814, med adress Kvibergs Broväg 10 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att NKC Manufacturing Sweden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

HR- och IT-funktionerna företräder NKC Manufacturing Sweden AB i frågor som rör hantering av personuppgifter och kan nås med följande kontaktuppgifter.